www.gim10.pl
  GIMNAZJUM NR 10 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W CHORZOWIE
Rekrutacja 3 klas


ROK SZKOLNY 2016/2017

Egzamin humanistyczny- 60 i 90 minut
19 kwietnia 2017 roku (środa), godz. 9.00 i 11.00

Egzamin matematyczno-przyrodniczy- 60 i 90 minut
20 kwietnia 2017 roku (czwartek), godz. 9.00 i 11.00

Egzamin język obcy nowożytny- 60 minut
21 kwietnia 2017 roku (piątek), godz. 9.00

Dodatkowy termin egzaminu humanistycznego
1 czerwca 2017 roku (czwartek, godz. 9.00 i 11.00

Dodatkowy termin egzaminu matematyczno-przyrodniczego
2 czerwca 2017 roku (piątek), godz. 9.00 i 11.00

Dodatkowy termin egzaminu - język obcy nowożytny
5 czerwca 2017 roku (poniedziałek), godz. 9.00 i 11.00

złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
Od 19 maja do 19 czerwca 2017 r.

złożenie wniosku i dokumentów potwierdzających speł- nianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym do klas sportowych lub mistrzostwa sportowego
Od 19 maja do 02 czerwca 2017r.

przeprowadzenie i ogłoszenie wyników próby sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego
Od 05 czerwca do 15 czerwca 2017 r.

uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie)
Od 23 czerwca do 27 czerwca 2017 r.

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
07 lipca 2017 r.

wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły.
07 lipca 2017 r.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do wybranej szkoły, w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe przedkłada się także zaświadczenie lekarskie orzekające brak przeciwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
Od 07 lipca do 13 lipca 2017 r.

podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły
14 lipca 2017 r.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
Jeśli po rekrutacji w szkole pozostały wolne miejsca, przeprowadza się rekrutację uzupełniają- cą – na wniosek kandydata złożony w dniach od 14 lipca do 18 lipca 2017 r. 11 sierpnia 2017 r. komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Do 14 sierpnia 2017 r. należy potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły. Do 16 sierpnia 2017 r. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. do szkoły

WAŻNE
Terminarz jest zgodny z Komunikatem dyrektora CKE w sprawie organizacji i harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/2017 oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.Nr 46, poz.432 z późn.zm.)

Copyright 2005-2015 by My, All rights reserved.Hosted by XENIUM