www.gim10.pl
  GIMNAZJUM NR 10 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W CHORZOWIE
Rekrutacja 3 klas

Każdy uczeń klasy trzeciej wie doskonale, że wynik egzaminu ma duże znaczenie przy przyjęciu do szkoły ponadgimnazjalnej. Nie jest to jednak jedyne kryterium gwarantujące odpowiednią ilość punktów. Można uzbierać aż 200 punktów. Zgodnie z Decyzją Śląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018 oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum składają się na to:

Punkty za egzamin gimnazjalny
Wynik procentowy z każdej części mnożymy razy 0,2 pkt.
Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego
1. język polski 0,2 pkt. za każdy uzyskany procent - max. 20 pkt.
2. historia i wiedza o społeczeństwie 0,2 pkt. za każdy uzyskany procent-max.20 pkt.
3. matematyka 0,2 pkt. za każdy uzyskany procent - max.20 pkt
4. przedmioty przyrodnicze 0,2 pkt. za każdy uzyskany procent - max.20 pkt
5. język obcy nowożytny* 0,2 pkt. za każdy uzyskany procent - max.20 pkt
*w procesie rekrutacji bierze się pod uwagę język obcy nowożytny na poziomie podstawowym
Punkty za oceny uzyskane na świadectwie
Jeśli wiesz już do jakiej szkoły się wybierasz, warto dowiedzieć się, jakie oceny będą w tej szkole brane pod uwagę. Na pewno wszędzie będzie to język polski, oprócz tego szkoła wskazuje jeszcze trzy inne zajęcia edukacyjne, związane przeważnie z kierunkiem dalszego kształcenia. Oceny z tych przedmiotów przeliczone są następująco:
ocena celująca (6) - 18 pkt.
ocena bardzo dobra (5) - 17 pkt.
ocena dobra (4) - 14 pkt.
ocena dostateczna (3) - 8 pkt.
ocena dopuszczająca (2)- 2 pkt.

Punkty za wolontariat
Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu- 3 pkt
Mowa jest o działalności udokumentowanej).

Punkty za olimpiady, konkursy i zawody
Jeśli brałeś/aś udział w konkursach przedmiotowych (olimpiadach) lub innych konkursach, zawodach sportowych, a Twoje szczególne osiągnięcia potwierdzone zostaną wpisem na świadectwie lub na oryginalnym odrębnym dokumencie potwierdzonym przez macierzyste gimnazjum, możesz spodziewać się, że zostanie to docenione.

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 pkt,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt;
2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 pkt,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 pkt,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 pkt;
3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 pkt,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 pkt,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 pkt;
4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 pkt,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 pkt,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 pkt,
Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 586
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 pkt,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 pkt,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 pkt;
5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym – przyznaje się 4 pkt,
b) krajowym – przyznaje się 3 pkt,
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 pkt,
d) powiatowym – przyznaje się 1 pkt.
Uwaga!
2. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.


Punkty za świadectwo z wyróżnieniem
Twój trud zostanie wynagrodzony 7 punktami. Osoby, które zapracują na świadectwo z paskiem, na taką właśnie ilość punktów mogą liczyć.


Podsumowanie = 200 pkt.
1. egzamin gimnazjalny - max. 100 pkt.
2. przeliczenie ocen -max.72 pkt.
3. świadectwo z wyróżnieniem - 7 pkt.
4. osiągnięcia - max.18 pkt.
5. wolontariat - max.3 pkt.

WAŻNE
Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą uzyskanych punktów.

Copyright 2005-2015 by My, All rights reserved.Hosted by XENIUM