www.gim10.pl
  GIMNAZJUM NR 10 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W CHORZOWIE
Rekrutacja 3 klas


REKRUTACJA ELEKTRONICZNA

BARDZO WAŻNE! KONIECZNIE PRZECZYTAJ!

1. Kandydat do młodzieżowych szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie gimnazjum może ubiegać się o przyjęcie do nie więcej niż trzech szkół. Oznacza to, w praktyce, że wybierasz maksymalnie 3 szkoły, ale w tych szkołach możesz wybrać dowolną liczbę klas, do których chciałbyś chodzić. Kolejność szkół i klas ustawiasz sam, tworząc tzw. listę preferencji. Zgodnie z ilością punktów, które otrzymasz, system przydzieli Cię do wybranej przez Ciebie szkoły/klasy. Dlatego tak ważna jest lista preferencji.
2. Kandydat wprowadza podanie przez internet (zakłada swoje konto od 19 maja na stronie www.slaskie.edu.com.pl., gdzie dokonasz wszystkich potrzebnych wpisów i wyborów) oraz składa dokumenty jedynie w szkole pierwszego wyboru. (tylko tam zanosisz wydrukowany z Internetu wniosek - po tym jak wybierzesz szkoły i klasy, a następnie - po zakończeniu roku szkolnego - kopie świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
3. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - po pierwszej liście przyjętych 7 lipcaotrzymasz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie do wypełnienia. Niedostarczenie ww. zaświadczenia w terminie określonym przez szkołę będzie skutkować skreśleniem kandydata z listy przyjętych kandydatów.
4. Kandydaci do klas sportowych i szkół mistrzostwa sportowego
5. Kandydat dostarcza do szkoły pierwszego wyboru potwierdzoną przez dyrektora gimnazjum, które ukończył, kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz potwierdzoną przez dyrektora gimnazjum, które ukończył, kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe również dokumenty, o których mowa w pkt 3 i 4.
6. W systemie rekrutacji elektronicznej kandydat posługuje się kopią świadectwa ukończenia gimnazjum i kopią zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
7. Po ogłoszeniu list kandydatów uczeń potwierdza wolę uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wyników egzaminu gimnazjalnego.
8. Nieprzekazanie oryginałów ww. dokumentów, o których mowa w pkt 7 jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej szkole i skreśleniem go z listy uczniów.
9.W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Komisja sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od złożenia wniosku. W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata może złożyć do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. W terminie 7 dni od otrzymania odwołania dyrektor jest obowiązany rozpatrzyć odwołanie. Na rozstrzygnięcie dyrektora przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Pamiętaj!

Zanim zdecydujesz się na złożenie dokumentów w danej szkole:
- skorzystaj z Dni Otwartych Szkoły
- zbierz o niej jak najwięcej informacji
- zainteresuj się jej wyglądem, otoczeniem
Jednym słowem, pytaj o wszystko, co Cię interesuje w tej szkole!

Co warto dodatkowo wiedzieć o szkole?

- czy w szkole jest pedagog lub psycholog; czasami możesz mieć naprawdę duży problem, który tylko pedagog lub psycholog pomoże Ci rozwiązać dyskretnie i w absolutnej tajemnicy
- czy szkoła prowadzi jakieś innowacje pedagogiczne, to znaczy - czy realizuje ciekawe programy - nowości organizacyjne, metodyczne, programowe, wychowawcze, które podnoszą jakość jej pracy, a tym samym dają Ci szansę rozwoju indywidualnego;
- czy organizowane są ciekawe wycieczki, imprezy szkolne, zajęcia pozalekcyjne, wymiany międzynarodowe; czasami trzeba oderwać się od nauki, poznać coś nowego, przeżyć ciekawą przygodę
- czy szkoła ma na swoim koncie osiągnięcia, certyfikaty itp.
- czy uczniowie kończą pomyślnie szkołę (% zdających maturę, egzaminy itd.)
- czy jest stołówka, szkolny barek, w których można kupić tanią kanapkę lub zjeść coś ciepłego
- czy sala gimnastyczna jest na przykład dodatkowo wyposażona, np. w ściankę wspinaczkową, która pozwoli Ci "wyżyć się" i wyładować nadmiar energii
- czy biblioteka szkolna jest dobrze wyposażona, czy posiada komputer, z którego mógłbyś skorzystać od czasu do czasu, oczywiście w bardzo ważnej dla Ciebie sprawie, czy godziny jej otwarcia dostosowane są do potrzeb ucznia
- czy szkoła posiada czyste, zadbane sanitariaty.

Copyright 2005-2015 by My, All rights reserved.Hosted by XENIUM