www.gim10.pl
  GIMNAZJUM NR 10 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W CHORZOWIE
Rekrutacja 3 klas

ZAPAMIĘTAJ!
1. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać, toteż egzaminu nie można nie zdać. Jeżeli ktoś nie przystąpi do egzaminu, będzie musiał powtórzyć ostatnią klasę.
2. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zestawu zadań przez ucznia przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego unieważnia pracę tego ucznia i przerywa jego egzamin gimnazjalny. Informacje o unieważnieniu pracy ucznia zamieszcza się w protokole.
3. Wynik egzaminu nie wpływa na ukończenie szkoły.
4. Wyniku egzaminu gimnazjalnego nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.
5. Do sali, w której przeprowadzany jest egzamin nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali.
6.Każdy uczeń zobowiązany jest przynieść długopis lub pióro z czarnym atramentem/tuszem oraz ołówek przeznaczony jedynie do rysowania, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz na część matematyczną-przyrodniczą.
7.W dniu egzaminu obowiązuje ważna legitymacja szkolna i strój galowy.

ZASADY OGÓLNE EGZAMINU
1. Egzamin gimnazjalny obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych.
2. Egzamin ma formę pisemną.
3. Egzamin odbywa się w kwietniu.
4.Każdą część egzaminu przeprowadza się innego dnia.

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA
Składa się z zadań z zakresu języka polskiego oraz zadań z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie. Zadania z języka polskiego mogą mieć formę zamkniętą lub otwartą. Wśród zadań otwartych z języka polskiego znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna. Zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie mają formę zamkniętą.

CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA
Składa się z zadań z zakresu matematyki oraz zadań z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii. Zadania z matematyki mają formę zamkniętą lub otwartą. Zadania z przedmiotów przyrodniczy mają formę zamkniętą.

CZĘŚĆ JĘZYKOWA
W części dotyczącej języka obcego nowożytnego gimnazjalista dokonuje wyboru jednego z siedmiu języków. angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego, z zastrzeżeniem, że gimnazjalista może wybrać tytko ten język, którego uczył się w gimnazjum jako przedmiotu obowiązkowego, Ta część egzaminu ma dwa poziomy: podstawowy i rozszerzony.

PRZEBIEG EGZAMINU
W celu przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego należy złożyć pisemną deklarację wyboru języka obcego. Deklarację składa się dyrektorowi gimnazjum nie później niż 20 września roku szkolnego, w którym gimnazjalista przystępuje do egzaminu. W imieniu uczniów niepełnoletnich deklarację składają ich rodzice lub prawni opiekunowie. Osoby pełnoletnie składają deklarację samodzielnie.

CZAS PRACY
1. Części humanistyczna: test z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie rozpocznie się o godzinie 9 i będzie trwał 60 minut. Osobny test z języka polskiego rozpocznie się o godzinie 10.45 i będzie trwał 90 minut. Dla uczniów z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania testu z historii i wiedzy o społeczeństwie może zostać przedłużony o 20 minut, z kolei test z języka polskiego może zostać przedłużony o maksymalnie 45 minut.

2. Część matematyczno-przyrodnicza: test z przedmiotów takich jak biologia, chemia, fizyka, geografia rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut. Osobny test z matematyki - podobnie jak poprzedniego dnia egzamin z języka polskiego - rozpocznie się o godzinie 10.45 i również będzie trwał 90 minut. Możliwość przedłużenia egzaminu dla uczniów z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi będzie taka sama jak w części humanistycznej egzaminu.

3. Część egzaminu z języka obcego nowożytnego: na poziomie podstawowym egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut. Na poziomie rozszerzonym egzamin rozpocznie się o godzinie 10.45 i będzie trwał 60 minut. Uczniowie z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi będą mogli przedłużyć egzamin odpowiednio o 20 (poziom podstawowy) i 30 minut (poziom rozszerzony).

PYTANIA EGZAMINACYJNE
1. Zestawy pytań ustala Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) w Warszawie.
2. Zestawy egzaminacyjne są dostarczane do szkoły w dniu egzaminu. Przesyłki są otwierane komisyjnie, a uczniowie w dniu egzaminu otrzymują zabezpieczone testy, które samodzielnie otwierają.

KTO SPRAWDZI PRACE UCZNIÓW?
Prace egzaminacyjne sprawdzają wykwalifikowani egzaminatorzy według jednolitych kryteriów. Po sprawdzeniu prac ustala się wyniki egzaminacyjne w następujących sześciu zakresach:
- język polski
- historia i wiedza o społeczeństwie
- matematyka
- przedmioty przyrodnicze
- język obcy nowożytny na poziomie podstawowym
- język obcy nowożytny na poziomie rozszerzonym.

KTO OTRZYMA INFORMACJE O WYNIKACH?
Wynik egzaminu zapisany w postaci procentowej i centylowej otrzymają:
1. Uczeń i jego rodzice/opiekunowie za pośrednictwem gimnazjum, do którego uczeń uczęszcza (wyniki nie są wywieszane w szkole).
2. Szkoła, w której uczeń zamierza podjąć naukę, na podstawie dostarczonego przez uczniów zaświadczenia o wynikach egzaminu.

CO TO WYNIK PROCENTOWY?
Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które zdający zdobył za zadania mierzące wiadomości i umiejętności z danego zakresu. Na przykład jeśli zdający za zadania matematyczne zdobył 23 punkty spośród 30 możliwych do zdobycia, to uzyska wynik procentowy równy 77.

CO TO WYNIK CENTYLOWY?
Wynik centylowy to odsetek liczby gimnazjalistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego zakresu wynik taki sam lub niższy niż zdający. Na przykład zdający, którego wynik centylowy w zakresie matematyki wynosi 85, dowie się, że 85% wszystkich gimnazjalistów uzyskało za zadania matematyczne wynik taki sam jak on lub niższy, a 15% gimnazjalistów uzyskało wynik wyższy.

KIEDY WYNIKI?
Informacje o wynikach egzaminu OKE prześle do Twojej szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończenia zajęć szkolnych, a w wypadku zdawania egzaminu w późniejszym terminie do 31 sierpnia tegoż roku szkolnego. Wynik egzaminu ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny i nie może być podważony na drodze sądowej.

Copyright 2005-2015 by My, All rights reserved.Hosted by XENIUM