www.gim10.pl
  GIMNAZJUM NR 10 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W CHORZOWIE
Innowacje pedagogiczne

Innowacja Klasa informatyczno-językowa ICT-CALL

Projekt autorstwa mgr Pauliny Schaefer i mgr Barbary Krause zatwierdzony przez Kuratorium Oświaty w Katowicach do realizacji w terminie od 01.09.2013-30.06.2016r. Obecnie realizowany jest przez klasę 2c ,1b i 1c. W ramach innowacji uczniowie realizują dodatkowe zajęcia z Information and Communication Technologies czyli Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych oraz z Computer Assisted Language Learning, czyli nauczania języka wspomaganego komputerem. Innowacja ma wspomagać młodzież w poszerzaniu wiedzy z zakresu języka oraz informatyki, motywować ich do nauki poprzez aktywizację i personalizację procesu nauczania, wyboru informacji, metod jej wyszukiwania, zrozumienia i zastosowania. Dodatkowym atutem jest stosowanie języka obcego angielskiego/ niemieckiego/ francuskiego przy pracy z komputerem.

Innowacja „Kulturalne spotkania ze sztuką i mediami”. Program zajęć artystyczno-medialnych dla uczniów klas I – III gimnazjum.

Innowacja autorstwa mgr Aleksandry Janik-Mend przy wspólpracy mgr Marka Śliwińskiego, mgr Karoliny Korzyniec, mgr Anny Orlińskiej, mgr Moniki Berke i mgr Magdaleny Krzywdy - Krzysteczkozatwierdzona przez Kuratorium Oświaty w Katowicach do realizacji w terminie od 01.09.2013-24.06.2016r. Innowacja wprowadza nową formę realizacji zainteresowań i uzdolnień ucznia w naszej szkole i pozwala na wykorzystanie nowoczesnych środków przekazu i technologii, jasno określa cele i spodziewane efekty, tym samym sprzyja rozwojowi szkoły i wpływa na coraz lepszy jej wizerunek w środowisku lokalnym oraz podwyższa jakość pracy szkoły. Pozwala na wszechstronny rozwój ucznia (nie tylko tego najzdolniejszego), jest atrakcyjny dla gimnazjalisty, przyjazny i przystępny; jego realizacja nie powinna sprawiać uczniom trudności , a ponadto uwzględnia wnioski uczniów, którzy chcą uczyć się w klasie realizującej dodatkowe tematyczne zajęcia pozalekcyjne.

Innowacja Klasa turystyczno – regionalna

Autorami tej innowacji są mgr Monika Bajan, mgr Barbara Krause, mgr Anna Kuzior, mgr Adam Peczyński i mgr Tomasz Sopolski. Została zatwierdzona przez Kuratorium Oświaty w Katowicach do realizacji w terminie 01.09.2014 r. do 30.06.2017 r. Cele innowacji zakładają głównie poznanie historii miasta i Śląska, wytworzenie więzi międzypokoleniowej, zaznajomienie z ciekawymi obiektami w Chorzowie i na Śląsku, udział w spotkaniach z osobami mieszkającymi i działającymi w najbliższej okolicy oraz pokazanie sposobu na ciekawe spędzanie wolnego czasu bez konieczności dalekich i kosztownych wyjazdów. Program kierowany jest do uczniów, którzy chcą rozwijać własne zainteresowania związane z turystyką, rekreacją i edukacją regionalną.

Innowacja Spotkania z fotografią

Projekt autorstwa mgr Aleksandry Janik-Mendel i mgr Marka Śliwińskiego zatwierdzony przez Kuratorium Oświaty w Katowicach do realizacji w terminie 01.09.2012r. do 30.06.2015r. Głównym celem wprowadzonej innowacji jest zwiększenie atrakcyjności oferty zajęć pozalekcyjnych, kształtowanie osobowości uczniów i rozwijanie ich zainteresowań skupionych wokół tematyki fotograficznej. Przygotowywanie do skutecznego komunikowania się z otoczeniem. Rozbudzenie zainteresowań uczniów kulturą i przysposabianie do uczestnictwa w niej, dostrzeganie ciągłości rozwoju kultury i ludzkich osiągnięć. Udział w życiu kulturalnym szkoły i miasta oraz rozwijanie wrażliwości estetycznej uczniów. Celem nadrzędnym jest wzmacnianie pozytywne poczucia własnej wartości oraz stworzenie uczniom wszechstronnych warunków indywidualnego rozwoju twórczego myślenia, zainteresowań i uzdolnień.

ZAKOŃCZONA REALIZACJA INNOWACJI

Innowacja "DŹWIĘKOWY" COLLAGE

Projekt autorstwa mgr Rafała Białasa zatwierdzony przez Kuratorium Oświaty w Katowicach do realizacji w terminie 01.09.2008r. do 30.06.2010r. Głównym celem wprowadzonej innowacji jest zwiększenie atrakcyjności oferty zajęć pozalekcyjnych. W zajęciach mogą brać udział uczniowie wykazujący uzdolnienia muzyczne. Program innowacji daje możliwość uzupełnienia treści bloku przedmiotów „sztuka”, rozbudza zainteresowania uczniów muzyką, zachęca do aktywnego uprawiania muzyki, rozwija potencjał twórczy uczniów, przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w kulturze, wzbogaca wiedzę o kulturze, jasno określa cele i spodziewane efekty, tym samym sprzyja rozwojowi szkoły i wpłwa na coraz lepszy jej wizerunek w środowisku lokalnym.

Innowacja "SPOTKANIA Z MUZAMI"

Projekt autorstwa mgr Aleksandry Janik-Mendel zatwierdzony przez Kuratorium Oświaty w Katowicach do realizacji na zajęciach pozalekcyjnych koła teatralno-filmowego dla klas I-III w terminie 01.09.2008-30.06.2011r.
Celem innowacji jest kształtowanie osobowości uczniów i rozwijanie ich zainteresowań skupionych wokół tematyki tematyki filmu i teatru. Rozbudzenie zainteresowań uczniów kulturą i przysposabianie do uczestnictwa w niej, dostrzeganie ciągłości rozwoju kultury i ludzkich osiągnięć. Udział w życiu kulturalnym szkoły i miasta oraz rozwijanie wrażliwości estetycznej uczniów. Celem nadrzędnym jest wzmacnianie pozytywne poczucia własnej wartości oraz stworzenie uczniom wszechstronnych warunków indywidualnego rozwoju twórczego myślenia, zainteresowań i uzdolnień.

Innowacja "ODKRYJ SWOJE PASJE"

Projekt autorstwa mgr Karoliny Korzyniec zatwierdzony przez Kuratorium Oświaty w Katowicach do realizacji na zajęciach kółka tanecznego dla uczniów klas I-III w termnie 1.09.2008- czerwiec 2011. Celem innowacji jest stworzenie atrakcyjnej formy spędzania czasu wolnego, a tym samym umożliwienie uczniom odnalezienia swojej pasji. Program innowacji przeznaczony jest dla uczniów chcących rozwijać swoje zainteresowania i predyspozycje muzyczno-ruchowe, chcących poznac "siłę i magię" tańca.

Innowacja dydaktyczno - wychowawcza
Myślę, więc jestem

Projekt autorstwa mgr Aleksandry Janik zatwierdzony przez Kuratorium Oświaty w Katowicach do realizacji na zajęciach pozalekcyjnych (kółko dziennikarsko-kulturoznawcze).
Celem innowacji jest kształtowanie osobowości uczniów i rozwijanie ich zainteresowań skupionych wokół tematyki dziennikarstwa i kultury. Przygotowywanie do skutecznego komunikowania się z otoczeniem. Rozbudzenie zainteresowań uczniów kulturą i przysposabianie do uczestnictwa w niej, dostrzeganie ciągłości rozwoju kultury i ludzkich osiągnięć.

Innowacja dydaktyczno - wychowawcza
"Zainwestuj w siebie - chemia nauką przyszłości"

Projekt autorstwa mgr Beaty Brandenburg - Kobuszewskiej zatwierdzony przez Kuratorium Oświaty w Katowicach do realizacji na zajęciach kółka chemicznego.
Nadrzędnym celem programu jest poszerzenie wiedzy oraz umiejętności uczniów z dziedziny chemii, rozbudowanie zainteresowań i dociekliwości poznawczej młodego człowieka oraz kształtowanie umiejętności obserwacji i opisu reakcji chemicznych, a także projektowania, przeprowadzania doświadczeń chemicznych i prezentowania wyników własnej pracy. Kształtowanie takiej postawy ucznia, aby jego praca eskperymentalno-badawcza prowadziła do poznania praw przyrody oraz dawała mu radość i satysfakcję. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych daje rownież możliwość swobodnego stosowania aktywizujących metod nauczania - uczenia się, które stanową bardzo cenną formę pobudzania twórczego myślenia uczniów, jednak często wymagają większego nakładu czasowego. Pozwoli to na dobre wyposażenie uczniów w taki zasób wiedzy i umiejętności, aby mogli z powodzeniem kontynuować naukę na wyższym szczeblu edukacji, np. w profilowanej klasie przyrodniczej.

Innowacja dydaktyczno - wychowawcza
Interdyscyplinarny projekt szkolny - Szkolna Liga

Projekt autorstwa mgr Aleksandry Janik oraz mgr Barbary Kopczyńskiej zatwierdzony przez Kuratorium Oświaty w Katowicach do realizacji. Głównym celem wprowadzonej innowacji jest podniesienie jakości pracy szkoły i zwiększenie atrakcyjności oferty dydaktyczno-wychowawczej szkoły. Oprócz tego rozbudzanie i rozwijanie zdolności tych uczniów, którzy zazwyczaj nie biorą udziału w konkursach pozaszkolnych, pozostają mało aktywni na terenie klasy i szkoły; zaktywizowanie zespołów klasowych oraz samorządów klasowych do działalności na terenie szkoły; kształtowanie postaw odpowiedzialności, tolerancji, poszanowania, gotowości do współpracy i do współdziałania z innymi oraz poczucia własnej wartości i przydatności dla społeczeństwa; doskonalenie umiejętności współpracy w grupie; uświadomienie uczniom konieczności brania odpowiedzialności za podjęte zobowiązania i konsekwencji z nie wywiązania się z zadania; ścisła współpraca Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców z Dyrekcją i nauczycielami. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dziale "Szkolna Liga".

Innowacja dydaktyczno - wychowawcza
Spotkania z poezją i piosenką

Projekt autorstwa mgr Grażyny Widery zatwierdzony przez Kuratorium Oświaty w Katowicach do realizacji na zajęciach pozalekcyjnych.Przeznaczony jest tylko dla zainteresowanych uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich gimnazjum.
Głównym celem zajęć jest kształtowanie osobowości uczniów oraz stworzenie szerszej, niż tylko na lekcjach możliwości rozwijania umiejętności wokalnych i literackich.
Główną zasadą innowacji jest połączenie prezentacji programów poetycko – muzycznych z interaktywnym udziałem publiczności. Ich istotą jest to, że grupa uczniów przygotowuje program obejmujący wiersze i połączone z nim tematycznie piosenki. Ich dobór podyktowany jest motywem przewodnim. Publiczność biorąca udział w "Spotkaniach" ma możliwość aktywnego włączenia się do śpiewu, ponieważ przy pomocy rzutnika pisma i przygotowanych folii na ścianie wyświetlane są teksty piosenek. Motyw przewodni związany jest bądź z uczuciem (np. miłość, przyjaźń, wiara, nadzieja), z porą roku (jesień, zima, wiosna) bądź wynika z innych propozycji uczniów. Program każdego spotkania układany jest przez uczniów z wierszy przez nich proponowanych. Podobnie jest z doborem repertuaru wokalnego. Takie podejście sprawia, że uczniowie mogą również rozwijać umiejętność logicznego ułożenia scenariusza zajęć literacko – wokalnych. Dodatkowym czynnikiem mobilizującym uczniów do świadomego odbioru sztuki jest konieczność dobrania odpowiedniego podkładu muzycznego do recytowanego wiersza.

Copyright 2005-2015 by My, All rights reserved.Hosted by XENIUM