www.gim10.pl
  GIMNAZJUM NR 10 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W CHORZOWIE
Dla uczniów

Jak wyrobić nową legitymację?

W związku z faktem, iż wielu naszych uczniów niezbyt dobrze orientuje się w sprawach formalnych związanych z uzyskaniem nowej legitymacji szkolnej, przypominamy, iż w celu uzyskania nowego dokumentu należy złożyć w sekretariacie:

1. opisane zdjęcie legitymacyjne (imię i nazwisko, klasa)

2. podanie (wzór) podpisane przez rodzica

3. opłatę 9 zł

Czas oczekiwania na nowy dokument uzależniony jest od ilości złożonych podań, odbiór może nastąpić w tym samym dniu albo w dniu następnym.

UWAGA!
Dotychczasowa opłata w wysokości 4 zł została podwyższona na 9 zł zgodnie z Ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006 Dz.U.225/06 poz.1635. Ta sama ustawa reguluje należność za duplikat świadectwa. Wynosi ona 26 zł.

Sprawdziany i kartkówki

Sprawdzian- to całogodzinna praca pisemna, obejmująca dużą partię materiału. Zapowiedziane formy sprawdzianów są obowiązkowe dla wszystkich uczniów.

Kartkówka- to krótka, niezapowiedziana praca pisemna, trwająca nie dłużej niż 15 minut, obejmująca materiał z trzech ostatnich lekcji, przygotowanych materiałów lub przeczytanej lektury.

Zgodnie z zapisami WSO:
1. Każdy uczeń w ciągu tygodnia może pisać nie więcej niż trzy sprawdziany przeprowadzone w różnych dniach.

2. Sprawdziany są obowiązkowe i zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem. Nauczyciel jest zobowiązany dokonać w dzienniku lekcyjnym adnotacji o planowanym sprawdzianie.

3. Jeżeli uczeń był nieobecny w dniu sprawdzianu wcześniej zapowiedzianego, ma obowiązek napisać go w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, nie później niż 7 dni od powrotu do szkoły. Termin ten może być wydłużony po uzgodnieniu z nauczycielem.

4. Jeżeli w wyznaczonym przez nauczyciela terminie uczeń się nie zgłosi, nauczyciel wpisuje do dziennika ocenę niedostateczną za sprawdzian.

5. Ocenę niedostateczną ze sprawdzianu uczeń ma możliwość poprawić po uzgodnieniu z nauczycielem.

6. Ocenia niedostateczna otrzymana w wyniku niesamodzielnej pracy podczas sprawdzianu (kartkówki) nie podlega poprawie.

7. W wypadku otrzymania oceny niedostatecznej na I semestr uczeń ma obowiązek do końca pierwszego miesiąca drugiego semestru zaliczyć materiał w formie ustalonej przez nauczyciela, w przeciwnym wypadku proponowana ocena końcoworoczna będzie obniżona o jeden stopień.

Nieprzygotowanie do lekcji

1. Uczeń może być w semestrze 2 razy ( lub 1 raz, gdy zajęcia edukacyjne obejmują jedną godzinę tygodniowo) nieprzygotowany do lekcji z wyjątkiem zapowiedzianych prac kontrolnych, jednak musi to zgłosić przed zajęciami. Nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku ( za pomocą skrótu "np"), nie ma to jednak wpływu na ocenę końcową.

2. Zgłoszone przez ucznia nieprzygotowanie po wywołaniu go do odpowiedzi, pociąga za sobą wpisanie oceny niedostatecznej.

Copyright 2005-2015 by My, All rights reserved.Hosted by XENIUM