www.gim10.pl
  GIMNAZJUM NR 10 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W CHORZOWIE
Dla rodziców


1. Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców wszystkich uczniów szkoły.
2. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
a) reprezentowanie ogółu rodziców uczniów szkoły oraz podejmowanie działań zamierzających do doskonalenia statutowej działalnościo szkoły,
b) opiniowanie organizacji pracy szkoły oraz dokumentów takich jak: "Szkolny zestaw programów", "Program wychowawczy szkoły", "Program profilaktyczny", "Szkolny system oceniania", a także zajęć pozalekcyjnych oraz działań opiekuńczo-wychowawczych,
c) działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły,
d) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,
e) gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły a także ustalenie zasdad użytkowania tych funduszy,
f) zapewnienie rodzicom poprzez klasowe rady rodziców rzeczywistego wpływu na działalność szkoły poprzez:
- uzgadnianie zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole i klasie,
- uzyskiwanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat postępów i osiągnięć edukacyjnych uczniów,
- uzyskiwanie porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia,
- wyrażanie i przekazywanie opinii na temat pracy szkoły.
3. Rada Rodziców pracuje w oparciu o regulamin rady rodziców, który jest zgodny z postanowieniami Statutu.Rada Rodziców przy Gimnazjum nr 10 w Chorzowie

GETIN NOBLE BANK S.A.
89 1560 0013 2003 3586 5000 0001

Bardzo prosimy o wpisanie IMIENIA i NAZWISKA dziecka,
KLASY i celu wpłaty (komitet, zielona szkoła itp.).
Copyright 2005-2015 by My, All rights reserved.Hosted by XENIUM