www.gim10.pl
  GIMNAZJUM NR 10 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W CHORZOWIE
Dla rodziców


PROCEDURY ZWALNIANIA UCZNIÓW Z LEKCJI

1. Obowiązkiem każdego nauczyciela na wszystkich zajęciach edukacyjnych jest rozpoczęcie lekcji od sprawdzenia obecności. Każda nieobecność ucznia, jak i spóźnienie, powinny być odnotowane w dzienniku lekcyjnym.
2. Uczeń może być zwolniony z lekcji/imprezy szkolnej na prośbę rodzica/opiekuna prawnego. Prośba rodziców/opiekunów prawnych o zwolnienie powinna być pisemna, zawierać datę, imię i nazwisko dziecka, przyczynę zwolnienia a także informację, iż rodzic przejmuje odpowiedzialność za dziecko po opuszczeniu przez nie szkoły/miejsca imprezy szkolnej.WZÓR Ważne - uczeń nie zostanie zwolniony „na telefon”, „mail”, „sms”, ani poprzez wiadomość w Librusie itp.
3. Zwolnienie powinno być dostarczone wychowawcy lub jeśli go nie ma – do sekretariatu - przed opuszczeniem szkoły przez ucznia.
4. Uczeń ma obowiązek poinformowania o zwolnieniu nauczyciela, z którym ma kolejną lekcję.
5. Samowolne opuszczenie szkoły przez ucznia w trakcie trwania zajęć lekcyjnych jest równoznaczne z ucieczką z lekcji (bez możliwości usprawiedliwienia).
6. Zwolnienia dostarczane po fakcie – nie będą respektowane a opuszczone godziny nie będą usprawiedliwione
7. Nieobecność ucznia, który był w danym dniu na wcześniejszych lekcjach (co wynika z zapisu w dzienniku lekcyjnym), a na danej lekcji nie pojawił się, nauczyciel zgłasza wychowawcy.
8. W przypadku złego samopoczucia i konieczności zwolnienia ucznia ze szkoły, rodzic jest zobowiązany do osobistego zgłoszenia się po dziecko. Informację o takiej konieczności przekazuje szkoła.
9. Rodzic może odebrać dziecko osobiście – zgłasza się do wychowawcy lub sekretariatu i podpisuje stosowny dokument o przejęciu opieki nad dzieckiem.
10. Uczeń zwolniony z danej lekcji, w związku z konkursami, zawodami sportowymi, występami artystycznymi, jest zobowiązany do nadrobienia zaległości. W dzienniku ma odnotowany fakt uczestnictwa w powyższym dokonywany przez wychowawcę lub osobę odpowiedzialną za zwolnienie.
11. Jeśli uczeń nie uczestniczy w zajęciach religii, wychowania do życia w rodzinie, w zajęciach wychowania fizycznego (na podstawie decyzji dyrektora w oparciu o opinię lekarską określającą czas zwolnienia) a jest to lekcja pierwsza lub ostatnia, rodzic może złożyć stałe pisemne zwolnienie na dane półrocze. W innych godzinach uczeń przebywa w szkolnej świetlicy lub bibliotece.

Usprawiedliwianie nieobecności

Nieobecności na zajęciach edukacyjnych muszą być usprawiedliwione pisemnie lub przez moduł wiadomości w dzienniku elektronicznym LIBRUS przez rodziców (opiekunów prawnych) w terminie tygodnia od powrotu do szkoły. WZÓR Niedopuszczalne są cyklicznie powtarzające się nieobecności bez podania przyczyny. Nieobecności nieusprawiedliwione uwzględnia się przy ocenie z zachowania.

Zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego

1. Rodzic/opiekun prawny może 3 razy w ciągu półrocza zwolnić dziecko z ćwiczenia na lekcji wf z powodów zdrowotnych na okres nie dłuższy niż jeden tydzień. Zwolnienie musi być oddane w dniu "niećwiczenia".

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii. Podanie rodziców lub prawnych opiekunów wraz z zaświadczeniem lekarskim o zwolnieniu z zajęć wychowania fizycznego musi wpłynąć do dyrektora szkoły w ciągu dwóch tygodni od zaistniałej sytuacji zdrowotnej WZÓR. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”

Copyright 2005-2015 by My, All rights reserved.Hosted by XENIUM