www.gim10.pl
  GIMNAZJUM NR 10 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W CHORZOWIE
Ważne informacje

Kontakty rodzica ze szkołą

Rodzice, którzy nie uczestniczą w większości zebrań z Rodzicami, nie kontaktują się z wychowawcą klasy i nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne sprawiające uczniowi poważniejsze trudności nie mogą w żadnym wypadku, (w tym kwestionując ocenę) powoływać się na brak informacji o postępach w nauce dziecka oraz o przewidywanych dla niego ocenach semestralnych lub końcoworocznych.

Nowa legitymacja

Informacje na temat uzyskania duplikatu legitymacji szkolnej można odnaleźć w dziale Dla uczniów/Ważne.
Informacje na temat sprawdzianów i kartkówek można odnaleźć w dziale Dla uczniów/Ważne.

Zagrożenia w sieci

W związku z odnotowanymi ostatnio incydentami związanymi z korzystaniem przez uczniów z serwisów internetowych, które proponują umieszczanie swoich zdjęć i komentowanie ich, pragniemy przypomnieć, że w regulaminie tegoż serwisu znajduje się zapis „Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 15 lat”, co oznacza, że osoby młodsze zamieszczając swe zdjęcia – łamią prawo. Ponadto przypominamy, że zamieszczanie swych danych i zdjęć na różnych serwerach, może okazać się w wielu przypadkach bardzo niebezpieczne. Prosimy zatem Rodziców o kontrolę stron www, z których korzysta młodzież, bowiem w sieci nikt nie jest anonimowy, a szczerość Państwa dzieci wobec nieznajomych może obrócić się przeciwko Nim.

Rodzicu,

 • ustal zasady korzystania z komputera i Internetu w Waszym domu
 • wspólnie ze swoim dzieckiem omówcie korzyści i zagrożenia wynikające z korzystania z zasobów Internetu
 • zwróć uwagę, jakie strony internetowe odwiedza Twoje dziecko
 • sprawdzaj z jakimi treściami w Internecie zapoznaje się Twoje dziecko
 • kontroluj, gdzie Twoje dziecko zamieszcza swoje zdjęcia i dane osobowe
 • rozmawiaj z dzieckiem na temat zagrożeń wynikających z publikowania swoich danych osobowych i zdjęć, które często przez „życzliwych” kolegów, są przerabiane i zamieszczane przez inną osobę
 • przypomnij dziecku czym jest ochrona praw autorskich i jakie mogą być konsekwencje z łamania zapisów tego prawa
 • jeśli podejrzewasz, że Twoje dziecko nadużywa ustalonych zasad, zainstaluj program filtrujący odwiedzane strony
 • w przypadku zauważonych nieprawidłowości zawsze można zgłosić swoje uwagi administratorowi danego serwisu a jeśli sprawa dotyczy naszych uczniów – pani pedagog lub psycholog
 • .

  Sprawdziany i kartkówki

  Informacje na temat sprawdzianów i kartkówek można odnaleźć w dziale Dla uczniów/Ważne.

  Wypełnianie karty kolonijnej/na obóz

  Prosimy pamiętać, iż do wypełnienia karty przez szkolną higienistkę niezbędna jest książeczka zdrowia dziecka z aktualnymi szczepieniami.

  Kiedy nieklasyfikowanie ucznia?

  Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

  Promowanie warunkowe

  Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia , który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia, są zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej. Decyzję taką podejmuje rada pedagogiczna w następujących przypadkach:
  - długotrwała choroba (ponad dwa miesiące)-uniemożliwiająca naukę w domu, szpitalu lub sanatorium,
  - zdarzenie losowe powodujące silne przeżycia utrudniające koncentrację, obniżające sprawność myślenia i uczenia się,
  - trudna sytuacja życiowa ucznia, choroba, patologia i niewydolność wychowawcza w rodzinie,
  - zmiana szkoły na mniej niż 3 miesiące przed zakończeniem roku szkolnego związana z niemożliwością uzupełnienia braków wynikających z różnic programowych.

  Copyright 2005-2015 by My, All rights reserved.Hosted by XENIUM