www.gim10.pl
  GIMNAZJUM NR 10 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W CHORZOWIE
Piykno mowa
Edukacja regionalna w naszej szkole

„Edukacja regionalna –
dziedzictwo kulturowe w regionie”

W naszej szkole realizowany jest program edukacji regionalnej autorstwa mgr Danuty Kowalskiej i mgr Barbary Kopczyńskiej. Odgrywa on istotną rolę w systemie kształcenia gimnazjalnego. Wprowadza uczniów w świat wartości kulturowych regionu oraz wartości historycznych mających swój wymiar narodowy i uniwersalny. Zapewnia wiedzę o lokalnym społeczeństwie, jego funkcjonowaniu i związkach z innymi regionami. Wiedza i umiejętności zdobyte przez uczniów w procesie nauczania historii regionu umożliwiają zrozumienie i poznanie własnej przeszłości, swoich korzeni, historii swojej społeczności. Uczniowie kształtują postawy obywatelskie w lokalnym społeczeństwie i zachęcani są do podejmowania wysiłków na rzecz ochrony środowiska naturalnego, integracji w skali regionu i lepszego rozumienia własnej tożsamości narodowej. Nie sposób rozumieć współczesności, w której żyjemy, ani projektować przyszłości bez oparcia o historyczne korzenie.

Program edukacji regionalnej dla Gimnazjum nr 10 w Chorzowie został oparty na:

 • podstawie programowej gimnazjum,
 • podstawie programowej ścieżki edukacyjnej Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie,
 • programie wychowawczym szkoły „Jak dobrze i mądrze żyć”
GŁÓWNE CELE PROGRAMU:
 • Rozwijanie wśród młodzieży poczucia tożsamości ze środowiskiem lokalnym i regionalnym.
 • Rozwijanie zainteresowań uczniów własnym miejscem zamieszkania, gminą i parafią a także dziejami swojej rodziny oraz skupienie uwagi na problemach regionu.
 • Przygotowanie uczniów do życia w środowisku lokalnym, podejmowania działań na rzecz tegoż społeczeństwa, a także wykształcenie umiejętności odnalezienia własnego miejsca w najbliższym środowisku, w społeczeństwie i służenia tutejszej wspólnocie.
 • Integracja lokalnej społeczności, zacieśnienie i wzmocnienie więzi społecznych.
 • Przygotowanie uczniów do pełnego uczestnictwa w kulturze regionu, świadomego kultywowania tradycji narodowo-patriotycznych, obyczajów i obrzędów będących przejawem folkloru i kultury.
 • Wykształcenie wrażliwości estetycznej, moralnej, historycznej i etnograficznej.
 • Ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej przez rozwój tożsamości regionalnej.
 • Wpojenie uczniom wartości narodowo-patriotycznych, będących kontynuacją postaw, przekonań i działań poprzednich pokoleń, idei społeczno-kulturowych konsolidujących i zespalających cały region.
 • Rozbudzanie potrzeby rozumienia zjawisk dziejowych i poznawania historii regionu. Wyrobienie wyobraźni w zakresie historii, etnografii i kultury.
 • Wykształcenie potrzeby rozwijania i pogłębiania wiedzy o dziejach regionu, ratowania środowiska historyczno-przyrodniczego oraz dóbr sztuki i architektury przed niszczeniem.
 • Wykształcenie rzetelnego stosunku do przeszłości i teraźniejszości, poszanowania faktów, krytycznego i ostrożnego formułowania opinii, uogólnień i ocen wydarzeń historycznych oraz roli człowieka w historii regionu.
 • Uwrażliwienie na piękno regionu i wykształcenie odpowiedzialności za dobra historyczne i kulturowe w regionie oraz ich przekazywanie następnym pokoleniom.
 • Rozwinięcie wrażliwości na potrzeby lokalnej społeczności .
 • Wykształcenie umiejętności rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych stosując metody i techniki negocjacyjne.
 • Przygotowanie ucznia do odpowiedzialnego działania w dorosłym życiu, głównie w jego wspólnocie lokalnej.
 • Przekazanie podstawowych wiadomości z zakresu historii i współczesności Śląska.
Osiągnięcia, czyli uczeń będzie umiał:
 • Odnaleźć i określić wartość w życiu człowieka, jaką stanowi wspólnota lokalna i jej kultura.
 • Wymienić cechy wyróżniające własny region.
 • Wymienić przedstawicieli życia kulturalnego, społecznego i gospodarczego regionu.
 • Podjąć działania zmierzające do ochrony regionalnego dziedzictwa kulturowego.
 • Zatańczyć jeden taniec regionalny.
 • Zaśpiewać dwie piosenki, reprezentujące folklor własnego regionu.
 • Określić swoje miejsce w społeczności lokalnej.
 • Wykonać drzewo genealogiczne swojej rodziny.
 • Omówić podział administracyjny miasta, jego ludność, specyfikę, miasta sąsiednie.
 • Rozpoznawać florę i faunę swojego regionu.
 • Wymienić daty najważniejszych wydarzeń związanych z historią regionu.
 • Rozpoznawać herby miast regionu.
 • Wymienić cechy folkloru.
 • Wymienić nazwy czasopism regionalnych i określić ich znaczenie w edukacji regionalnej.
 • Określić rolę samorządu terytorialnego oraz wymienić jego przedstawicieli.
 • Określić położenie geograficzne oraz budowę geologiczną regionu.
 • Wymienić zabytki architektoniczne regionu.
 • Wybrane umiejętności regionalne (tańce, śpiewy).
KONTROLA I OCENA PRACY UCZNIÓW:
Sprawdzanie osiągnięć uczniów w zakresie edukacji regionalnej powinno objąć:
 • Wypowiedzi ustne.
 • Udział w dyskusjach,
 • Prace pisemne (opowiadanie, opis, sprawozdanie, reportaż, charakterystyka, zaproszenie, przewodnik, list, reklama, folder itp.).
 • Udział w opracowaniu projektu.
 • Umiejętność zbierania, gromadzenia informacji.
 • Przygotowanie i przedstawienie prasówki.
 • Opracowanie i przeprowadzenie ankiet, wywiadów.
 • Udział w konkursach, imprezach szkolnych.
 • Przygotowanie inscenizacji, prac plastycznych, muzycznych.
 • Umiejętność pracy w grupie.
 • Zaangażowanie i aktywność ucznia.

Efekty pracy naszych uczniów można podziwiać w czasie Tygodnia Kultury Śląskiej --> ZOBACZ WIĘCEJ

Copyright 2005-2015 by My, All rights reserved.Hosted by XENIUM